🖼️ Plug2Sync 1.10 Đồng bộ và sao lưu tập tin hoặc thư mục

🖼️
  • Phát hành: 4Team Coporation
  • Plug2Sync là một giải pháp linh hoạt, dễ sử dụng, sáng tạo và tiết kiệm đáng kể thời gian mà người dùng phải bỏ ra để đồng bộ và sao lưu file hay thư mục và cả dữ liệu trong Outlook.
  • windows Version: 1.10