🖼️ Biba cho Mac 3.9 Ứng dụng chat, gọi video và tạo cuộc họp trực tuyến

🖼️
  • Phát hành: Biba Systems
  • Biba cho Mac là giải pháp doanh nghiệp mang tới những tính năng gửi tin nhắn, gọi nhóm, hội nghị truyền hình, lên lịch họp và nhiều tính năng khác cho mục đích công việc.
  • mac Version: 3.9.3831

🖼️ Biba 3.9 Trò chuyện, hội thảo, họp trực tuyến

🖼️
  • Phát hành: Biba Systems
  • Biba là giải pháp phần mềm hữu ích cho các công ty có nhu cầu về họp trực tuyến, hội nghị truyền hình và trò chuyện kinh doanh an toàn trong nội bộ công ty.
  • windows Version: 3.9.6096