🖼️ GifDeck Chuyển bài thuyết trình sang hình ảnh động

🖼️
  • Phát hành: Jai Pandya
  • GifDeck là một trang web giúp chuyển bài thuyết trình trên SlideShare thành GIF mà thông tin hiển thị vừa được lưu trữ trong máy tính của bạn mà vừa có thể đăng tải trên các mạng xã hội.
  • web