🖼️
  • Electron Chrome Master

    Biên dịch Chrome App vào Electron
  • Electron Chrome Master là ứng dụng biên dịch Chrome App, cho phép các nhà phát triển dễ dàng đưa ứng dụng Chrome lên các nền tảng khác. Đây sẽ là công cụ hữu ích giúp bạn đón đầu những thay đổi sắp diễn ra của Google.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu