🖼️
  • OrangeHRM Open Source

    Phần mềm quản lý nhân sự với tính năng đa dạng
  • OrangeHRM Open Source là một hệ thống quản lý nhân sự miễn phí, cung cấp rất nhiều module phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Hệ thống được sử dụng rộng rãi này có tính năng phong phú, trực quan và cung cấp một nền tảng quản lý nhân sự cần thiết cùng với các tài liệu miễn phí cũng như một cộng đồng người sử dụng đông đảo.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu