🖼️
  • Metasploit Framework Kiểm tra lỗi hệ thống
  • Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra, tấn công và khai thác lỗi của các service. Metasploit được xây dựng từ ngôn ngữ hướng đối tượng Perl, với những components được viết bằng C, assembler, và Python.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Metasploit Framework for Mac
  • Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra, tấn công và khai thác lỗi của các service. Metasploit được xây dựng từ ngôn ngữ hướng đối tượng Perl, với những components được viết bằng C, assembler, và Python.Metasploit có thể chạy trên hầu hết
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Metasploit Framework for Linux (64 bit)
  • Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra, tấn công và khai thác lỗi của các service. Metasploit được xây dựng từ ngôn ngữ hướng đối tượng Perl, với những components được viết bằng C, assembler, và Python.Metasploit có thể chạy trên hầu hết
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu