🖼️
  • Blumind Portable Xây dựng bản đồ tư duy
  • Một bản đồ tư duy thường bao gồm các từ ngữ, ý tưởng, nhiệm vụ hoặc nhiều thứ khác được liên kết và sắp xếp xung quanh một từ khóa ở trung tâm.
  • Xếp hạng: 4 65 Phiếu bầu
🖼️
  • Blumind Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy
  • Một bản đồ tư duy thường bao gồm các từ ngữ, ý tưởng, nhiệm vụ hoặc nhiều thứ khác được liên kết và sắp xếp xung quanh một từ khóa ở trung tâm.
  • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu