🖼️
  • Phát hành: Stardock
  • Fences là phần mềm tổ chức màn hình máy tính, tạo ra các mục chứa biểu tượng có thể dễ dàng thay đổi kích thước, di chuyển, nhanh chóng ẩn, hiện các biểu tượng hay tạo ra nhiều trang màn hình.
  • windows Version: 3.09
  • Đánh giá: 12
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 24.997