🖼️
  • Phát hành: Dương Diệu Pháp
  • ImageGlass 7.5 là phần mềm xem ảnh tương tự như Windows Photo Viewer của Windows. ImageGlass hỗ trợ tốt nhiều định dạng hình ảnh như GIF, PNG vốn "bó tay" trong Windows Photo Viewer.
  • windows Version: 7.5.1.1
  • Đánh giá: 72
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 167.748