Driver cho Acer TravelMate 4150

5 (1) Acer Miễn phí 1.342 Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Windows XP

Audio Realtek Audio Driver 5.10.00.5760 23.8 MB 2008/12/02
Bluetooth WIDCOMM Bluetooth Driver 3.0.1.904 20.6 MB 2008/12/02
Cardbus ENE Card Bus Driver 5.1.2600.2006 492.3 KB 2008/12/02
Chipset Intel Chipset Driver 6.3.0.1007 3.0 MB 2008/12/02
FIR SMC FIR Driver 5.1.3600.5 3.0 MB 2008/12/02
FIR SMSC FIR Driver 5.1.3600.5 3.0 MB 2008/12/02
Lan Broadcom LAN Driver 4.28.0.0 18.3 MB 2008/12/02
Modem Agere Modem Driver 2.1.51.4 691.0 KB 2008/12/02
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 7.12.13.0 5.1 MB 2008/12/02
VGA NVIDIA VGA Driver 7.2.7.3 21.1 MB 2008/12/02
Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 3.100.46.0 6.8 MB 2008/12/02
Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver 9.0.1.9 29.2 MB 2008/12/02

Windows XP

DownloadAudioRealtekAudio Driver5.10.00.576023.8 MB2008/12/02
DownloadBluetoothWIDCOMMBluetooth Driver3.0.1.90420.6 MB2008/12/02
DownloadCardbusENECard Bus Driver5.1.2600.2006492.3 KB2008/12/02
DownloadChipsetIntelChipset Driver6.3.0.10073.0 MB2008/12/02
DownloadFIRSMCFIR Driver5.1.3600.53.0 MB2008/12/02
DownloadFIRSMSCFIR Driver5.1.3600.53.0 MB2008/12/02
DownloadLanBroadcomLAN Driver4.28.0.018.3 MB2008/12/02
DownloadModemAgereModem Driver2.1.51.4691.0 KB2008/12/02
DownloadTouchPadSynapticsTouchpad Driver7.12.13.05.1 MB2008/12/02
DownloadVGANVIDIAVGA Driver7.2.7.321.1 MB2008/12/02
DownloadWireless LANBroadcomWireless LAN Driver3.100.46.06.8 MB2008/12/02
DownloadWireless LANIntelWireless LAN Driver9.0.1.929.2 MB2008/12/02

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.344
  • Lượt tải: 1.342
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP