🖼️
🖼️
🖼️
  • Award Keylogger (64-bit)

  • Award Keylogger 2.6 cho phép theo dõi mọi hoạt động của người dùng trên bất kỳ máy tính nào theo thời gian thực, và nó ghi lại quá trình sử dụng của mỗi máy.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Award Personal Monitor

  • Award Personal Monitor cho phép bạn tìm kiếm những gì người dùng khác đã thực hiện trên máy tính của bạn khi bạn vắng mặt...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu