🖼️
  • Untar
  • Untar là một ứng dụng có khả năng hoạt động giống như các tiền bối 7za, tar, gzip, compress, bzip2, rar, và zip...
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Permanent Eraser for Mac
  • Permanent Eraser cung cấp một mức độ bảo mật mạnh hơn bằng cách thực hiện phương pháp Gutmann Method. Công cụ này sẽ ghi đè dữ liệu 35 lần...
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu