🖼️
  • GGather Web quản lý bookmark hiệu quả
  • GGather hỗ trợ lưu liên kết web. Đồng thời, đặt tiêu đề và mô tả phù hợp cho chúng. GGather sử dụng đánh giá để báo mức độ hữu ích của web và tag để tối ưu hóa tìm kiếm.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu