🖼️ Inkling cho iOS 4.1 Kho eBook nhiều chủ đề miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Inkling Systems
  • Đọc sách tương tác, eBook tiếng Anh, sách giáo trình và sách hướng dẫn với ứng dụng Inkling for iOS. Inkling cho phép truy cập miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch kèm 1 số nội dung được bán rời dưới dạng gói IAP mất phí.
  • ios Version: 4.1.2