🖼️ Tribal Wars 2 cho Android 1.5 Game xây dựng đế chế online 2 trên Android

🖼️
  • Phát hành: InnoGames GmbH
  • Xây dựng bộ lạc và mở rộng đế chế! Liên minh với người khác để tạo nên một bộ lạc hùng mạnh nhất! Bảo vệ thần dân và chống lại kẻ thù! Âm mưu xâm lược và mở rộng bộ lạc!
  • android Version: 1.5.1
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 168