Karaosoft, formerly Latshaw Software, is a growing software development and consulting company located in Baltimore, Maryland. The company is headed by Bob Latshaw, a long time software industry developer, who has developed software for customers in over 40 countries around the world.

🖼️
🖼️
🖼️
  • Absolute Media Library

    Quản lý thư viện media
  • Absolute Media Library là một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu giúp thống kê và theo dõi tất cả các tệp media người dùng sở hữu như sách, đĩa CD, đĩa DVD...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️