🖼️ Cliff Empire 1.10 Game xây thành phố tương lai

🖼️
  • Phát hành: Lion's Shade
  • Cliff Empire là game mô phỏng xây thành phố tương lai, hoàn toàn khác với 1 số game cùng dòng như Littlewood hay Metropolisim.
  • windows Version: 1.10