🖼️
  • FileMenu Tools Portable Tạo trình đơn ngữ cảnh
  • Khi trình đơn (menu) ngữ cảnh không đáp ứng được hết các yêu cầu của bạn để thực hiện những tác vụ nhanh như sao chép tên tập tin, sao chép đường dẫn, thay đổi thuộc tính... thì FileMenu là giải pháp thích hợp nhất để bổ sung nhanh tác vụ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • FileMenu Tools Tạo trình đơn ngữ cảnh
  • Khi trình đơn (menu) ngữ cảnh không đáp ứng được hết các yêu cầu của bạn để thực hiện những tác vụ nhanh như sao chép tên tập tin, sao chép đường dẫn, thay đổi thuộc tính... thì FileMenu là giải pháp thích hợp nhất để bổ sung nhanh tác vụ.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • LopeEdit Pro 5.4.2
  • LopeEdit Pro là 1 trình soạn thảo rất mạnh cho lập trình, hoàn toàn thay thế được nodepad của Windows.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu