🖼️
  • WoMen in Science Game nông trại khoa học công nghệ
  • WoMen in Science là game mô phỏng xây dựng thị trấn và quản lý trang trại cùng các nhà khoa học nổi tiếng, dưới sự điều khiển và giám sát của robot, máy bay không người lái.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu