🖼️
  • Smarter Farmers Mod Mod cải thiện tính năng của Farmer
  • Smarter Farmers Mod sẽ cải thiện hệ thống AI của một trong những NPC quan trọng nhất trong Minecraft - The Farmer. Nông dân có thể trồng lại cây nếu một Steve đi ăn trộm cây trồng của họ.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️