🖼️ Mythbuntu (64-bit) 12.04 Trình biên tập video cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Mythbuntu team
 • Mythbuntu là một trong những bản phân phối Linux với khả năng biên tập video cá nhân dựa trên nền tảng MythTV
 • linux Version: 12.04.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 417

🖼️ Mythbuntu (32-bit) 12.04 Biên tập video cá nhân trên nền tảng MythTV

🖼️
 • Phát hành: Mythbuntu team
 • Mythbuntu là một trong những bản phân phối Linux với khả năng biên tập video cá nhân dựa trên nền tảng MythTV
 • linux Version: 12.04.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 298