🖼️ Typing Test Phần mềm luyện gõ bàn phím

🖼️
  • Phát hành: Phan Thanh Nam
  • Typing Test là một giải pháp hay cho việc luyện gõ Tiếng Việt. Phần lớn các phần mềm luyện gõ bàn phím đều chỉ hỗ trợ Tiếng Anh và cũng không thể tùy chọn được văn bản muốn luyện gõ nhưng Typing Test lại có đủ những tính năng cần thiết đó.
  • windows
  • Đánh giá: 432
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 151.233