🖼️ SharpScan cho iOS 3.0 Scan văn bản cực nhanh trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Pixelnetica
  • SharpScan for iOS là ứng dụng scan văn bản nhanh và chất lượng trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 3.0