🖼️ Miro cho iOS 3.7 Bảng trắng trực tuyến để làm việc nhóm từ xa

🖼️
  • Phát hành: Realtimeboard
  • Miro là một ứng dụng bảng trắng online giúp cho những người ở cách xa nhau có thể làm việc cùng nhau một cách dễ dàng, thuận tiện, giống như họ đang ngồi cùng nhau tại một nơi vậy.
  • ios Version: 3.7.3

🖼️ Miro cho Android 3.7 Bảng trắng trực tuyến để làm việc nhóm từ xa

🖼️
  • Phát hành: RealtimeBoard
  • Miro là ứng dụng bảng trắng online cho phép những người ở cách xa nhau có thể làm việc cùng nhau một cách hiệu quả.
  • android Version: 3.7.5