🖼️ PDF2Office Professional for Mac

🖼️
 • Phát hành: Recosoft Corporation
 • PDF2Office chuyển đổi các tập tin PDF thành các file có thể chỉnh sửa trên Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, RTF, HTML và các file khác nhằm tái tạo lại bố cục của tài liệu.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 353

🖼️ PDF2Office Professional Chuyển đổi tập tin PDF

🖼️
 • Phát hành: Recosoft Corporation
 • PDF2Office chuyển đổi các tập tin PDF thành các file có thể chỉnh sửa trên Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, RTF, HTML và các file khác nhằm tái tạo lại bố cục của tài liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.386

🖼️ PDF2Office Standard

🖼️
 • Phát hành: Recosoft Corporation
 • PDF2Office Standard 5.1 là phần mềm chuyển đổi các tài liệu PDF thành các tập tin chỉnh sửa được trên Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, RTF, AppleWorks*1, HTML và các tập tin khác, ứng dụng tái tạo lại cấu trúc gốc và bố cục của tài liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.276