🖼️
  • cineSync for Mac
  • cineSync cho phép rất nhiều người trên thế giới có thể xem lại phương tiện truyền hình, từ ảnh tĩnh cho tới các bộ phim. Với cineSync, những gì bạn thấy là những gì người khác thấy: đồng bộ hóa phát lại phim qua nhiều màn hình của nhiều người với khung hì
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu