🖼️ Super Ad Blocker 4.6 Chặn chương trình quảng cáo

🖼️
  • Phát hành: SuperAdBlocker
  • Super Ad Blocker là một chương trình hữu dụng cho việc ngăn chặn tất cả các dạng quảng cáo qua mạng bao gồm ly-in, slide-in, flash, rich media, pop-ups, pop-unders, spyware ads, messenger ads, ...
  • windows Version: 4.6
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.024