🖼️ thilmera7 0b164 Rev. 1 Ứng dụng theo dõi hệ thống thời gian thực

🖼️
  • Phát hành: Tsuruki Sasato
  • thilmera7 là ứng dụng theo dõi hệ thống hữu ích. Ứng dụng này có thể nhanh chóng hiển thị nhiều thông tin chi tiết về cấu hình của hệ thống, giúp người dùng hiểu rõ rằng các tài nguyên máy tính đang được sử dụng như thế nào.
  • windows Version: 0b164 Rev. 1