🖼️ Vienna for Mac 3.0 Ứng dụng RSS Reader trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Vienna
  • Vienna là công cụ đọc RSS/Atom dành cho hệ điều hành Mac OS X, được thiết kế với nhiều tính năng mạnh mẽ để hỗ trợ bạn tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS.
  • mac Version: 3.0