🖼️
  • Stickies Ứng dụng ghi chú lên màn hình
  • Stickies 10.0d là tiện ích máy tính giúp bạn giảm số lượng những ghi chú màu vàng trên màn hình PC. Stickies là phiên bản ghi chú được máy tính hóa.
  • Xếp hạng: 4 19 Phiếu bầu
🖼️