Crypto Obfuscator for .NET 2010 R2

Tải về
3 (1) LogicNP Software Dùng thử 413 Dung lượng: 1,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Crypto Obfuscator hỗ trợ tất cả các phiên bản của .NET framework. Chương trình này còn hỗ trợ .Net Compact Framework, Silverlight và XNA. Nó cũng có thể bảo vệ các nhóm đã được tạo với bất kì ngôn ngữ .Net nào, bao gồm C#, VB.Net, Managed C++, J#. Dưới đây là một số tính năng chính của chương trình: Symbol Renaming; Advanced Overload Renaming; String Encryption; Control Flow Obfuscation; ILDASM Protection; Anti-Reflection Protection; Anti-Decompiler Protection; Advanced Tamper Detection; Advanced Anti-Debug & Anti-Tracer Protection.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,8 MB
  • Lượt xem: 432
  • Lượt tải: 413
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về