Báo cáo chi phí đi lại

Link Download Báo cáo chi phí đi lại chính:
🖼️
  • Tỷ suất hoạt động Template Tỷ suất hoạt động

  • Sử dụng mẫu này để tính toán tỷ lệ hoạt động của một doanh nghiệp như doanh thu hàng tồn kho, thời gian thu thập trung bình và doanh thu tài sản cố định. Tỷ lệ hoạt động giúp bạn xem được hiệu quả của một công ty quản lý tài sản nhất định như hàng tồn kho, các khoản phải thu và cũng có các tài sản dài hạn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Dự đoán doanh thu Template Dự đoán doanh thu

  • Biểu đồ dự báo doanh thu trung bình của các loại khác nhau trong một tháng sử dụng mẫu này cho phép bạn nhập dự kiến​​, các khoản tính toán để xem khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp bạn.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Mẫu Office