🖼️ Sensorly cho Android 4.1 Ứng dụng kiểm tra tốc độ mạng di động

🖼️
  • Phát hành: Sensorly
  • Sensorly cho Android sẽ giúp người dùng biết được nhà mạng nào cung cấp dịch vụ tốt nhất dựa trên hàng triệu bản ghi cường độ tín hiệu được thực hiện bởi người dùng trên toàn thế giới.
  • android Version: 4.1.6

🖼️ Sensorly cho iOS 4.4 Ứng dụng kiểm tra tốc độ mạng hữu ích

🖼️
  • Phát hành: Sensorly
  • Sensorly cho iOS là ứng dụng kiểm tra tốc độ mạng tiện lợi trên iPhone/iPad, cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết về mạng di động của mình.
  • ios Version: 4.4.1