PDFill PDF Tools Free 7.0.0.4

Tải về
  • Đánh giá:
    3 11 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 7,3 MB
  • Lượt xem: 10.030
  • Lượt tải: 15.613
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Giới thiệu

PDFill PDF Tools Free 7.0.0.4

PDFill PDF Tool là một chương trình tổng hợp nhiều công cụ làm việc với file PDF nhất .

1. Merge PDF file: Trộn 2 hay nhiều file PDF thành một.

2. Split or Reoeder PDF pages: Tách một phần của một file PDF thành một file PDF mới.

3. Encrypt and Decrypt with Security Options: mã hoá, giải mã với 2 loại mật khẩu ( Master password hoặc User Password ).

4. Rotate and Crop PDF pages: Xoay trang PDF theo các góc 0 , 90, 180, 270 , cắt trang, thay đổi layout thay đổi biên trang.

5. Reformat Multiple pages into one page: chia cột, gộp nhiều trang lẻ thành một trang duy nhất trước khi in.

6. Add Header and Footer Infomation: tạo header và footer cho file PDF.

7. Add Watermark by Stylized Text: tạo chữ in chìm trên trang PDF.

8. Watermark by Image: tạo ảnh chìm trong trang PDF. Hộ trỡ các định dạng ảnh : bmp, jpg, gif, png, tiff và wmf.

9. Covert Images to PDF: chuyển đổi ảnh sang PDF . Hỗ trợ các định dạng bmp, jpg, gif, png, tiff và wmf.

10. Covert PDF to image: luu file PDF thành các định dạng ảnh png, jpg, bmp và tiff.

11. PDF Form Fields Operatinons: làm việc với các trường trong file PDF.

12. Covert PostScrip File into PDF: chuyển đổi các file PostScript sang PDF.