Greenshot 1.2.10.6

Link Download Greenshot chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.