🖼️
  • SecureBridge
  • SecureBridge là một thư viện gồm các thành phần nonvisual cho Delphi, Delphi for .NET, và C + + Builder.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • dbForge Schema Compare for MySQL
  • dbForge Schema Compare for MySQL là một công cụ để so sánh và đồng bộ hóa cấu trúc của cơ sở dữ liệu MySQL. Phần mềm này giúp bạn nhanh chóng phân tích sự khác biệt của cấu trúc cơ sở dữ liệu và những thay đổi của một máy chủ MySQL.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • CodeCompare
  • CodeCompare là một công cụ tiện dụng, dễ sử dụng, cho bạn một phương pháp mới để so sánh mã nguồn trong môi trường Visual Studio.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu