TimeControl for Mac

Tải về
3 (1) Einhugur Software Dùng thử 567 Dung lượng: 214,8 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

TimeControl là một plug-in kiểm soát REALbasic giúp tạo một Time-picker - chọn thời gian. Kiểm soát sẽ được hiển thị dựa theo bảng cài đặt thời gian, hoặc theo chế độ 24 giờ. Kiểm soát này sử dụng quản lý Native Windows trên hệ thống Windows và Theme Rendering trên hệ thống MacOS X và Linux. Plug-in này được hỗ trợ bởi các hệ thống như MacOS Classic, MacOS X PPC, MacOS X x86, Windows x86 và Linux.

Phiên bản mới này có:

Điểm entry được thay đổi sẽ được chạy nhằm hỗ trợ REALbasic 2010r5

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 214,8 KB
  • Lượt xem: 573
  • Lượt tải: 567
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: