Quản lý Hộ Tịch cho Android 1.1

Link Download Quản lý Hộ Tịch cho Android chính: