MISA Mimosa.NET 2020 R17.4 Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp

Tải về
3,5 (36) MISA Dùng thử 57.488 Dung lượng: 785,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

MISA Mimosa.NET 2020 là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị hành chính nhân sự từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.

Đăng nhập MISA Mimosa.NET 2020
Đăng nhập MISA Mimosa.NET 2020

MISA Mimosa.NET 2020 sẽ giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp. MISA Mimosa.NET 2020 đáp ứng đầy đủ các biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo, sổ sách theo quy định và theo đặc thù của từng ngành, từng địa phương.

Giới thiệu điểm mới trên MISA Mimosa.NET 2020

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước:

 • Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
 • Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
 • Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước.
 • Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi.
 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tính năng mới của MISA Mimosa.NET 2020 R17.3

 • Đáp ứng sửa nội dung diễn giải khi gửi hồ sơ qua KBĐT. Đáp ứng gửi hồ sơ rút dự toán toán tiền mặt gửi kèm mẫu M07: Bảng kê nội dung thanh toán/thực chi để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc. In biểu số 07: Bảng kê nội dung thanh tóa/tạm ứng các khoản, cùng tính chất nguồn trên cùng 1 mẫu để đáp ứng yêu cầu của KB
 • Đáp ứng gửi chi tiết số liệu dự toán đầu năm, bổ sung, điều chỉnh lên đơn vị cấp trên sử dụng MISA Lekima. Đáp ứng khi gửi báo cáo Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công thì yêu cầu gửi kèm bộ Báo cáo tài chính cho đơn vị cấp trên để phục vụ xét duyệt, thẩm định.
 • Đáp ứng xuất khẩu Báo cáo tài chính theo TT107/2017/TT-BTC để nộp cho cơ quan thuế. Đáp ứng in sổ tiền gửi tài khoản theo nguồn.
 • Kế toán mong muốn Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài hiển thị được số liệu của nghiệp vụ thanh toán tạm ứng. Trên giao diện Bảng kê thanh toán tạm ứng, kế toán chọn được Đề tài để xem được sổ theo dõi tình hình thực hiện kinh phí đề tài.

Tính năng mới của MISA Mimosa.NET 2020 R17

Chứng từ

 • Kế toán yêu cầu cho phép nhập dự toán bổ sung trên giao diện Nhập dự toán
 • Kế toán yêu cầu hạch toán bảo hiểm đúng mã chương, khoản của cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị
 • Bảng kê thanh toán tạm ứng (mẫu 07); Mẫu C4-02a/KB; Mẫu C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi của chứng từ rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi lấy số chứng từ Giấy báo nợ để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc
 • Kế toán yêu cầu in Giấy nộp tiền vào tài khoản mẫu C4-08 cộng gộp theo yêu cầu của Kho bạc
 • Kế toán yêu cầu đáp ứng từ bảng kê thực chi sinh chứng từ rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị
 • Khách hàng yêu cầu in Bảng kê chứng từ thanh toán cho phép chọn các tiểu mục cần phải in bảng kê đi kèm khi Rút dự toán theo yêu cầu của Kho bạc
 • Báo cáo
 • Kế toán mong muốn xuất khẩu bộ BCTC mẫu đầy đủ và mẫu đơn giản theo TT 107 tải lên được HTKK để kiểm tra tính đúng đắn trước khi nộp hoặc nộp trực tiếp từ phần mềm
 • Kế toán mong muốn Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài hiển thị được số liệu của nghiệp vụ thanh toán tạm ứng
 • Kế toán mong muốn xem được sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc chi tiết theo từng nguồn phát sinh để phục vụ nhu cầu quản lý và báo cáo theo nguồn
 • Kế toán muốn theo dõi được công nợ phải thu (gồm công nợ ứng trước và công nợ phải thu) của từng khách hàng theo từng dự án để quản lý và báo cáo với cấp trên
 • Kế toán yêu cầu in sổ quỹ tiền mặt sắp xếp đúng theo thứ tự Ngày hạch toán -> Ngày chứng từ -> Phiếu thu lên trước Phiếu chi để đáp ứng yêu cầu của đơn vị
 • Kế toán yêu cầu in mẫu biểu B03: Thuyết minh báo cáo quyết toán chi tiết theo nhiệm vụ đã khai báo khi lập báo cáo
 • Kế toán yêu cầu gửi mẫu tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công cho đơn vị cấp trên sử dụng MISA Lekima
 • Kế toán yêu cầu hạch toán chi phí lương theo đúng đối tượng hạch toán để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị
 • Đáp ứng Báo cáo quyết toán lên được số liệu Dự toán nguồn viện trợ, nguồn vay nợ, nguồn phí, lệ phí để lại

Tính năng mới của MISA Mimosa.NET 2020 R16

 • Bổ sung tính năng nhập dự toán đầu năm theo Khoản như trên quyết định giao dự toán để báo cáo quyết toán lên được số liệu Dự toán nguồn viện trợ, vay nợ, nguồn phí, lệ phí để lại.
 • Phần mềm bổ sung mẫu Báo cáo đánh giá tình hình thu phí, lệ phí để đánh giá được số thu phí, lệ phí đầu năm giao và số đã thực hiện trong năm của các đơn vị cấp dưới
 • Đơn vị lập B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) theo TT 107/2017/TT-BTC
 • PM bổ sung khi kiểm tra các BCTC
  • B04/BCTC: Chỉ tiêu tiền, doanh thu, chi phí bị âm
  • B03b/BCTC: Chỉ tiêu 10-Lưu chuyển tiền thuần hoạt động chính không bằng công thức: Mã số 10 = Mã số 01+Mã số 02+Mã số 03+Mã số 04+Mã số 05+Mã số 06+Mã số 07+Mã số 08+Mã số 09
  • B01/BSTT: Chỉ tiêu trên B01/BCTT bị âm
 • Thay đổi câu cảnh báo dễ hiểu và dễ dàng tìm được chỉ tiêu sai lệch
 • Kế toán in mẫu C45-BB: Biên lai thu tiền theo lô thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần của ngày tháng và số phiếu biên lai
 • Khi in mẫu 06 – ĐCSDTK/KBNN, phần mềm cho phép người dùng khai báo tại thông tin “Hiển thị số liệu KBNN ghi”
 • Kế toán yêu cầu gửi số liệu thực hiện dự toán lên MISA Bumas để đánh giá tình hình thực hiện dự toán
 • Khách hàng yêu cầu khi lập giấy rút lương từ MISA SalaGov cộng gộp được khoản bảo hiểm trừ vào lương
 • Thay đổi sinh thông báo công nợ cho nhiều hóa đơn trên PM MISA

Tính năng mới của MISA Mimosa.NET 2020 R15

 • Khi khai báo TSCĐ thì phần mềm đang giới hạn nhập nguyên giá tối đa là 12 chữ số nên những trường hợp TSCĐ có nguyên giá là 13 số thì chưa thể khai báo được trên phần mềm.
 • Khi lấy chứng từ hao mòn TSCĐ đối với các tài sản hình thành từ nguồn không thường xuyên từ QLTS.VN thì phần mềm đang mặc định hạch toán TK Nợ 61113/Có TK 241, Nợ TK 36611/Có TK 5111 nên kế toán phải tự sửa lại mất thời gian.
 • Kế toán muốn B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động hiển thị chỉ tiêu 51 – Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính
 • MISA SalaGov_Kế toán yêu cầu cho phép sinh giấy rút dự toán tiền mặt khi kết nối với MISA SalaGov
 • MISA SalaGov_Khách hàng yêu cầu khi sinh chứng từ thanh toán lương từ chi tiền mặt, chi tiền gửi tự động hạch toán bảo hiểm trừ vào lương
 • Kế toán yêu cầu có cảnh báo khi chưa làm xong chứng từ Xác định kết quả hoạt động
 • Khi in các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán đặc thù TCTK, kế toán muốn báo cáo lên đúng số liệu trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm
 • Bộ TTTT_Kế toán yêu cầu thay đổi cách lấy số liệu báo cáo B05-03

Tính năng mới của MISA Mimosa.NET 2020 R14

 • Kế toán yêu cầu Kết nối giữa Mimosa và QLTS trong trường hợp cập nhật MISA ID
 • Khi kết nối Mimosa với QLTS, với những tài sản hình thành từ nguồn Quỹ phúc lợi và nguồn. Kể từ phiên bản R14, kế toán hạch toán TCSĐ đúng từ nguồn Quỹ phúc lợi và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp khi kết nối Mimosa với QLTS.VN.
 • Phát triển hoạt động sự nghiệp, kế toán muốn hạch toán đúng để không mất thời gian sửa lại
  Kế toán yêu cầu gửi mẫu C2-02a, C2-02b: Giấy rút dự toán có thông tin Cam kết chi khi gửi qua KBĐT cần lên thông tin Cam kết chi
 • KBĐT_Kế toán yêu cầu cho phép gửi hồ sơ khi có nhiều dữ liệu khác nhau cùng sử dụng 1 mã QHNS

Tính năng chính của MISA Mimosa.NET 2020

Nghiệp vụ kho bạc

Quy trình nghiệp vụ Kho bạc

 • Nhận dự toán ngân sách theo từng Nguồn – Chương – Loại khoản, từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • Nhận dự toán bằng lệnh chi tiền tạm ứng hoặc thực chi.
 • Rút dự toán ngân sách theo nhiều hình thức: Tiền mặt, Tiền gửi, Chuyển khoản.
 • Đáp ứng tốt nghiệp vụ tạm thu, tạm chi nguồn kinh phí, ngân sách.
 • Tự động lập bảng kê chứng từ thanh toán và giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kho bạc.

Nghiệp vụ tiền mặt

Quy trình nghiệp vụ Tiền mặt

 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền mặt của đơn vị.
 • Hỗ trợ in Phiếu thu, Phiếu chi loại 1 dòng chứng từ hoặc nhiều dòng chứng từ, theo khổ giấy (A4, A5), theo loại giấy (cuộn, thông thường).
 • Xem nhanh số dư tài khoản tiền mặt khi đang lập Phiếu thu/Phiếu chi.
 • Theo dõi tiền mặt theo từng loại quỹ khác nhau.
 • Cảnh báo chi quá số tồn giúp kế toán kiểm soát việc xuất quỹ âm.
 • Xem ngay Sổ quỹ tiền mặt/ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt sau mỗi giao dịch.

Nghiệp vụ tiền gửi

Quy trình nghiệp vụ Tiền gửi

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thu, chi, chuyển tiền nội bộ tiền gửi của đơn vị.
 • Theo dõi tiền gửi theo từng loại quỹ tại từng tài khoản ngân hàng, Kho bạc.
 • Đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi với sổ phụ của ngân hàng để phát hiện chênh lệch.
 • Theo dõi chặt chẽ tiền đang chuyển.
 • In Ủy nhiệm chi, Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết tiền gửi,...

Nghiệp vụ tài sản cố định

Quy trình nghiệp vụ Tài sản cố định

 • Theo dõi TSCĐ theo loại, bộ phận sử dụng, nguồn hình thành và TSCĐ thanh toán qua nhiều năm.
 • Đáp ứng nghiệp vụ mua sắm tài sản bằng hình thức tự mua sắm hoặc nhận tài sản bằng hiện vật.
 • Tự động tính toán và lấy số liệu Nguyên giá, Giá trị còn lại, Hao mòn lũy kế của tài sản khi lập chứng từ ghi giảm tài sản.
 • Hỗ trợ đánh giá lại tài sản khi nâng cấp, sửa chữa lớn tài sản
 • Đáp ứng nghiệp vụ : điều chuyển, thanh lý, kiểm kê TSCĐ.
 • Tự động tính hao mòn, khấu hao TSCĐ theo tháng, quý.
 • Cung cấp đầy đủ Sổ tài sản, Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản…

Nghiệp vụ Công cụ dụng cụ

Quy trình nghiệp vụ Công cụ dụng cụ

 • Theo dõi chi tiết CCDC đến từng bộ phận sử dụng, loại CCDC.
 • Đáp ứng tốt nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển CCDC từ bộ phận này sang bộ phận khác.
 • Xem ngay Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng, Báo cáo tình hình tăng giảm CCDC.

Nghiệp vụ tiền lương

Quy trình nghiệp vụ Tiền lương

 • Tự động tính lương theo hệ số, ngạch bậc, các khoản phụ cấp, lương truy lĩnh, thu nhập khác và các khoản trích nộp theo lương cho từng cán bộ.
 • Hỗ trợ tạm tính và quyết toán thuế TNCN.
 • Tự động hạch toán chi phí lương theo nhiều nguồn, mục lục ngân sách.
 • Lập các chứng từ thanh toán lương và các khoản trích nộp theo lương theo nhiều hình thức: chuyển khoản, tiền mặt.
 • Thiết kế bảng lương theo đặc thù đơn vị. Sao chép được bảng lương đơn vị này sang đơn vị khác, tháng trước sang tháng sau.
 • Nhập khẩu bảng lương hoặc 1 khoản lương từ excel vào bảng lương trên phần mềm.

Nghiệp vụ Vật tư, hàng hóa

 • Quản lý nhập, xuất, tồn theo từng kho và tổng hợp tất cả các kho.
 • Đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho: Nhập trước xuất trước, Bình quân gia quyền, Thực tế đích danh.
 • Giải quyết tốt các vấn đề điều chuyển kho nội bộ, điều chỉnh kho.
 • Đặc biệt, cho phép quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vật tư, thiết bị theo từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • In Báo cáo tồn kho: Quản lý nhập xuất tồn theo từng kho, tổng hợp tất cả các kho,...

Nghiệp vụ mua hàng

Quy trình nghiệp vụ Mua hàng

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trả tiền ngay, mua hàng chưa thanh toán, thanh toán các khoản nợ chưa trả cho nhà cung cấp.
 • Đặc biệt, tự động tính thuế GTGT cho từng hóa đơn mua hàng.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình mua hàng theo mặt hàng, mua hàng theo nhà cung cấp, công nợ phải trả,...

Nghiệp vụ bán hàng

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ bán hàng: Bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, thu nợ của khách hàng.
 • Đặc biệt, tuân thủ Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Đơn vị có thể in hóa đơn (tự in hoặc đặt in) trực tiếp từ phần mềm.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình bán hàng theo mặt hàng, bán hàng theo khách hàng, công nợ phải thu, bảng kê bán hàng,...

Công nợ

 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo từng nguồn, hóa đơn, đối tượng.
 • Theo dõi chặt chẽ tình hình tạm ứng của cán bộ trong đơn vị.

Nghiệp vụ Thuế

Quy trình nghiệp vụ Kế toán Thuế

 • Tự động lập các Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và Tờ khai thuế GTGT để kê khai thuế GTGT.
 • Tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT được khấu trừ với Thuế GTGT đầu ra.
 • Hạch toán bút toán cho các chứng từ nộp thuế.

Đặc biệt, Xuất khẩu Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để nhập khẩu vào hệ thống HTKK của Tổng cục thuế.

Nghiệp vụ tổng hợp

 • Lập được các chứng từ nghiệp vụ khác, Chứng từ ghi sổ, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.
 • Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm.
 • Tự động kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ.
 • Thực hiện việc khóa sổ kế toán cuối kỳ để số liệu, báo cáo không bị thay đổi, chênh lệch.

Báo cáo

 • Đáp ứng đầy đủ 7 báo cáo tài chính theo quy định.
 • Cho phép in các báo cáo sự nghiệp: B03-H Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh,...
 • Đầy đủ các Sổ sách kế toán theo các hình thức: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái.
 • Hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê về kinh phí theo từng nguồn, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi, công nợ khách hàng, nhân viên,...giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt số liệu.
 • Bất cứ lúc nào kế toán cũng dễ dàng nắm tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, công nợ phải thu, phải trả,...
 • Linh hoạt đáp ứng biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo theo nhu cầu đơn vị, có thể kết xuất báo cáo ra Excel, Word, PDF, HTML, ảnh,...

Yêu cầu về hệ thống

 • Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core 1.0 GHz hoặc cao hơn.
 • Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.
 • Đĩa cứng: 5GB đĩa trống hoặc nhiều hơn.
 • Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.
 • Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn).
 • Máy in: khổ A4.

MISA Mimosa.NET 2020 được cài đặt tốt nhất trên hệ điều hành Windows 7/8, Bộ vi xử lý (CPU) core i3, Ram 2GB, Đĩa cứng trống 10GB. Cần có quyền Administrator trên máy tính làm việc để có thể thực hiện các chức năng trên phần mềm như: in ấn, sao lưu, tạo dữ liệu kế toán...

Lưu ý: Với các hệ điều hành Windows 95/98/Me/SP2/Vista/NT Server/NT Work Station, MISA Mimosa.NET 2020 không hỗ trợ.

3,5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: R17.4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 785,2 MB
 • Lượt xem: 51.654
 • Lượt tải: 57.488
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm