Pixelmon Extras Mod Câu lệnh hữu ích cho Pixelmon Mod

Tải về

4,1 (40) Pixelmon's Team Miễn phí 13.143 Dung lượng: 153,9 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

Pixelmon Extras ModMinecraft Mod cung cấp các lệnh hữu ích cho Pixelmon Mod. Nếu bạn yêu thích săn Pokemon, ngoài Gameshark Add-on for Pixelmon - add-on dò tìm quái thú, hãy tải Pixelmon Extras Mod để sở hữu những câu lệnh quan trọng.

Pixelmon Extras Mod cung cấp hàng loạt câu lệnh hữu ích cho Pixelmon Mod
Pixelmon Extras Mod cung cấp hàng loạt câu lệnh hữu ích cho Pixelmon Mod

Danh sách lệnh trong Pixelmon Extras Mod

Lưu ý: cú pháp lệnh được hiển thị theo định dạng lệnh Minecraft tiêu chuẩn.

bossbomb

/bossbomb <boss type>: biến toàn bộ Pokemon hoang dã thành boss loại cụ thể.

breed

/breed <position> <position>: sinh ra trứng trong tổ đội của người chơi, được tạo khi lai ghép 2 Pokemon trong slot cụ thể.

Lệnh khác: /pokebreed, /pbreed

Breeding

/breeding [true|false]: thiết lập để thông báo gửi cho người chơi khi bộ đếm giờ hồi chiêu /breed’s bị phá vỡ.

compedit

/compedit <player> <box> <slot> <Pokémon Spec>: tùy chỉnh Pokemon cụ thể trong PC người chơi thông qua Pokemon Spec.

Lệnh khác: /pcedit

compsearch

/compsearch <player> <Pokémon>: hiển thị toàn bộ sự kiện của Pokemon cụ thể trong PC người chơi, bao gồm số box, Shininess, cấp độ, bản chất, sinh trưởng, khả năng, huấn luyện viên chính, item cầm, EV, IV và di chuyển.

Lệnh khác: /pokecompsearch, /pcompsearch

compsee

/compsee <player> <box>: hiển thị toàn bộ Pokemon trong box cụ thể trên PC người chơi cụ thể.

Lệnh khác: /pokecompsee, /pcompsee

comptake

/comptake <player> <box> <slot>: lấy Pokemon trong box và slot cụ thể, trao cho người chơi sử dụng lệnh này.

Sử dụng các câu lệnh quan trọng để săn Pokemon, lai ghép và huấn luyện
Sử dụng các câu lệnh quan trọng để săn Pokemon, lai ghép và huấn luyện

Ngoài ra, Pixelmon Extras Mod còn cung cấp các lệnh sau:

 • /comptest <player> <box> <position> <Pokémon Spec>
 • /dexcheck
 • /eggsteps [player] <slot>
 • /evs <player> <slot>
 • /hatch [player] <position>
 • /hiddenpower <position>
 • /ivs <player> <position>
 • /levelling [player] [slot] [on|off]
 • /movelist <Pokémon>
 • /pc
 • /pixelextrasreload
 • /pokeclone <slot> [player]
 • /pokedel <player> <pc|party> <slot|specifications... [confirm]>
 • /pokeedit <player> <position> <Pokémon spec>
 • /pokeevolve (/pevolve, /evolve) [player] <position>
 • /pokefaint <player>
 • /pokegivetype <player> <type> [Pokémon Spec]
 • /pokekill
 • /pokenpckill <type>
 • /pokerandom [player] [specifications...]
 • /pokereset <player> <slot> [level]
 • /pokerestart [player]
 • /pokeretrieve [player]
 • /pokesee <player>
 • /pokesell <player> <position>
 • /pokespawncoords <Pokémon> <player>
 • /poketake <player> <position>
 • /poketest <player> <position> <Pokémon Spec>
 • /randomleg <player> [specifications...]
 • /redeemfossil [all]
 • /starter [player]
 • /tms <Pokémon>
 • /tradesim <position> [trade partner]
 • /wiki <Pokémon> <info>
 • /xpmod <multiplier>
 • /bossbomb: pixelextras.command.bossbomb
 • /breed: pixelextras.command.breed
 • /breeding: pixelextras.command.breeding
 • /compedit: pixelextras.command.compedit
 • /compsearch: pixelextras.command.compsearch
 • /compsee: pixelextras.command.compsee
 • /comptake: pixelextras.command.comptake
 • /comptest: pixelextras.command.comptest
 • /dexcheck: pixelextras.command.dexcheck
 • /eggsteps: pixelextras.command.eggsteps
 • /evs: pixelextras.command.evs
 • /hatch: pixelextras.command.hatch
 • Cho phép /hatch sử dụng cho những người chơi khác: pixelextras.command.admin.hatch
 • /hiddenpower: pixelextras.command.hiddenpower
 • /ivs: pixelextras.command.ivs
 • /levelling: pixelextras.command.levelling
 • /movelist: pixelextras.command.movelist
 • /pc: pixelextras.command.pc
 • /pixelextrasreload<code>: <code>pixelextras.command.pixelextrasreload
 • /pokeclone: pixelextras.command.pokeclone
 • /pokedel: pixelextras.command.pokedel
 • /pokeedit: pixelextras.command.pokeedit
 • /pokeevolve: pixelextras.command.pokeevolve
 • /pokefaint: pixelextras.command.pokefaint
 • /pokegivetype: pixelextras.command.pokegivetype
 • /pokekill: pixelextras.command.pokekill
 • /pokerandom: pixelextras.command.pokerandom
 • /pokereset: pixelextras.command.pokereset
 • /pokerestart: pixelextras.command.pokerestart (hoặc pixelextras.command.admin.pokerestart sử dụng cho người chơi khác)
 • /pokeretrieve: pixelextras.command.pokeretrieve
 • /pokesee: pixelextras.command.pokesee
 • /pokesell: pixelextras.command.pokesell
 • /pokespawncoords: pixelextras.command.pspawn
 • /poketake: pixelextras.command.poketake
 • /poketest: pixelextras.command.poketest
 • /redeemfossil: pixelextras.command.redeemfossil
 • /starter: pixelextras.command.starter
 • /tms: pixelextras.command.tms
 • /tradesim: pixelextras.command.tradesim
 • /wiki: pixelextras.command.wiki
 • /xpmod: pixelextras.command.xpmod
Các thiết lập cho Pixelmon Extras Mod
Các thiết lập cho Pixelmon Extras Mod

Các thiết lập khác:

 • “Allow /breed cooldown notifications”: cho phép sử dụng /breeding để nhận thông báo khi lệnh /breed được sử dụng lại.
 • “Allows Legendaries via /pokerandom”: cho phép nhận Pokemon huyền thoại thông qua lệnh /pokerandom.
 • “Breed Command Cooldown”: số giây mà người chơi phải chờ giữa 2 lần /breed.
 • “Hatch Command Cooldown”: số giây mà người chơi phải chờ giữa 2 lần /hatch.
 • “Notify Ops”: cho phép hầu hết các lệnh mở thông báo (và print vào FML log) khi người chơi sử dụng).

Cùng với file “pixelextras.cfg” chứa các thiết lập ở trên, “cooldown.cfg” cũng được tạo để lưu các hồi chiêu riêng lẻ cho từng người chơi khi sử dụng lệnh /breed hay /hatch. File cooldown.cfg được thay đổi thủ công và sẽ tạo ra những tác động không mong muốn.

Loc Nguyen

4,1 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 153,9 KB
 • Lượt xem: 104.596
 • Lượt tải: 13.143
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế